با ما در ارتباط باشید : 09199726467

اسناد

دفتر پلاک عملیات کربلای 2

 دفتر پلاک گردان علی اکبر(ع)

اسامی شهدا و رزمندگان عملیات کربلای 2

نام           نام خانوادگی           نام پدر

 1. علیرضا آملی        غلامحسین
 2. سید رسول اعتصامی  محمدعلی
 3. اکبر اسماعیلی               تقی
 4. عدنان اوغری      قاسم
 5. سیاوش (مسلم) اسدی      حمزه
 6. محمدباقر آقایی      جهانگیر
 7. داود اصغری     محمدعلی؟
 8. محسن ایوبی       علی حسین
 9. محمد اسکندری               میرزا حسین
 10. کمال اسدی      محمدتقی
 11. علی اکبری نژاد              بختیار؟
 12. داود اشرفی زاده             نوح علی؟
 13. حسن اصلانی     محمود
 14. عباس اینانلو      مالک اشتر
 15. ابوالحسن امامی زین العابدین
 16. محمد آقاخانی   عباسعلی
 17. محمدحسن اخی         مصطفی
 18. ابوالفضل آقابابایی  جواد
 19. حسین آبانگاه      سبزعلی
 20. محمدحسین اکبری زارع             محمدرضا
 21. محمد اکبری      نبی الله
 22. محمد ابراهیمی  رجبعلی
 23. مجتبی آذری       رحیم
 24. پرویز امامی       محمدعلی
 25. علی اسفندیاری              غلام
 26. محسن ارغنده     محمد
 27. محمد ایزدیار     عین الله
 28. ناصر اکبری      عباس
 29. اصغر آقچه لو   محمدحسن
 30. محمد اسدی نقدلو            تیمور
 31. یوسف آقایی      سلام الله
 32. محمد احمدی    علی اکبر
 33. حمیدرضا افشاری محمدرضا
 34. غلامرضا آقابابایی  رمضانعلی
 35. علیرضا ابراهیمی  احمد
 36. رضا امینی       حسین
 37. خداوردی اخلاقی کرم
 38. رحمت الله افسونگر   محمد
 39. مازیار اسلامی اسکویی     علی اصغر
 40. حمیدرضا اسلامپور شعبانعلی
 41. خالق ابراهیم خانی          فیض الله
 42. اسدالله آژیر         قربان
 43. حسین اسماعیلی               حسن
 44. بهمن امامی       مصیب
 45. مختار آرلبی؟     رمضان
 46. مهدی آهنگر      عنایت
 47. ستار اکابر         محمد
 48. غلامحسین برزآبادی  محمدتقی
 49. حسن بوربور      حسین
 50. محمد بیگی       محمود
 51. محمد بابانژاد      محمدحسین
 52. مجید بنایی اسکویی         هاشم
 53. حسین بنادکوکی عبدالحمید
 54. محمد بابالو        حسینعلی
 55. یوسف بچه خورشید          اسلام
 56. روح الله بهادرخانی               قدرت الله
 57. ابوالحسن بکتاش منوچهر
 58. حسین باحقیقت  محمدعلی
 59. مسعود باقری       رحمان
 60. عبدالرحمن بیرانوند    خداداد
 61. حسین بیگلری    سلیمان
 62. شهرام بکان        شمس الله
 63. صفت الله بدرحصاری؟            نورالله
 64. علی اکبر بانیرویان؟               سردار؟
 65. احمدناصر بخت        اصغر
 66. ابوالقاسم پالیزگر     داود
 67. براتعلی پالیزدار    دوستعلی
 68. احمد پالیزدار    محمد
 69. مصطفی پالیزدار    علی اشرف
 70. فاضل پولادوندی              علی
 71. حمیدرضا تقی زاده محمدحسن
 72. ضیغام تمجیدی  حمید
 73. حسین توکلی سراوانی        حسین
 74. محمود توکلی      کوچک
 75. غلامرضا تاجیک    محمد
 76. بهرام توده روستا             ابراهیم
 77. ناصر ترابی       عباس
 78. بهمن ترکیان     محمدحسن
 79. حسن ترنجی     جعفر
 80. محمود توکلی      جعفر
 81. محمدرضا تیموری علی اشرف
 82. ابوالفضل تاجیک    محمد
 83. حسن ترکی       غلامرضا
 84. ذبیح الله جمشیدی               کیا
 85. مهرداد جامد       غلامرضا
 86. غلامرضا جهانی     یعقوب
 87. حسن جیریایی  حسین
 88. غلامرضا جعفری    قنبرعلی
 89. حسن جامی       شیرعلی
 90. محمد میناوند    جمال
 91. ذبیح الله خلج        محمدعلی
 92. ابوالفضل چنگیزی  یزدان
 93. حمیدرضا چهاردولی عباس
 94. مجید چگینی    غلامحسین
 95. مسعود حسنی     محسن
 96. شوذب حق پرست              محمود
 97. سید حسن حسینی   سید علی اصغر
 98. ولی الله حسین نژاد             شکرالله
 99. حسن حسین پور              محمود
 100. سید اصغر حسینی   سید احمد
 101. سید رسول حسینی   سید اسماعیل
 102. بهرام حنیفی     محرم
 103. محمد حیدرپور  رضا
 104. علی حاتمی     عزیزالله
 105. محرم حجرگشت              قربانعلی
 106. ابراهیم حاجی زاده             اسماعیل
 107. یوسفعلی حقیقی منش اسد
 108. جلال حاجی غلام             میرزارضا
 109. محمد حسن نژاد               مرتضی
 110. یونس حبیبی     محمود
 111. محمدرضا حاذق حسن
 112. سید عزیز حسینی   سید عبدالله
 113. سید قاسم حیدری    سید محمود
 114. عباس حاجی قاسم            محمد
 115. سعید حجرگشت              رحمت الله
 116. سید نقی حسینی ابراهیم
 117. سید مجید حسینی   جلال/بلال
 118. غلامرضا خرمجاه   عاقلی
 119. عبدالعلی خالصی حسینقلی
 120. سید علی خرازانی سید حسین
 121. حسن خالقی پرست          تیمور
 122. حمیدرضا خداوردی حسین
 123. حسین خراسانی  علی
 124. محمود خانی       نصرت الله
 125. مهدی خویینی ها              محمدعلی
 126. حمید خاکسار   عزت الله
 127. حسن خان احمدلو            ارضعلی
 128. غلامرضا خانبابایی علیحسن
 129. حسن خرمن دار رمضانعلی
 130. محسن خالصی نژاد             شعبان
 131. محمد خیارچی  صفرعلی
 132. علی خسروی   فتح الله
 133. ابوالفضل خرازانی   سید حسین
 134. مسعود خدابخش نورالله
 135. علی خراسانی  ابوالفضل
 136. علی اوسط خلج مفرد               نبی الله
 137. علیرضا خاکی فیروز            ناصر
 138. مهدی خلیلیان   فرج الله
 139. حسن خان احمدلو            ارازعلی
 140. اسماعیل دین محمد              اکبر
 141. فرزاد دادخواه   فرامرز
 142. رضا دهقان بنادکوکی     شعبان
 143. عبدالرضا دهقانی    حسن
 144. مهدی داوری      محمدحسین
 145. غلامرضا دیانی       حسین
 146. جهانبخش دوست     کرمبخش
 147. محمدعلی دهقان شعار            صفر
 148. مرتضی دهقان پسته؟         هاشم
 149. ابوالفضل دهقان     علی اکبر
 150. عباس دوستعلی محمد
 151. حسن دولت نیا  ذبیح الله
 152. سعید داودخانی محمد
 153. بهنام رنجی       محمد
 154. عبدالمجید رمضانیان شعبانعلی
 155. ابوالفضل رفیعی حبیب الله
 156. حسین رفیع ناجی              ایرج
 157. کمیل رضایی     یدالله
 158. اسماعیل روستاآزاد               ابراهیم
 159. غلامعلی رمضانی ایمانوردی
 160. شاه رضا رضایی شهرام         غلامرضا
 161. حسین رسولی     محمد
 162. قائمعلی ؟             حسینعلی
 163. حسین رمضانی    صالح
 164. رحیم رنجبر      خسرو
 165. مظاهر رضایی     محمود
 166. مجید رهنمایی  قلی
 167. محسن رضایی     غلامحسین
 168. حسن رنگی       قاسم
 169. نادعلی رضایی     عیسی
 170. جمشید رحمانی    محمد
 171. محمدجعفر زارع        حسین
 172. مهدی زادسر      محمدعلی
 173. محمد زارع        علی
 174. سید رضا زاده حسین یوسف
 175. علی زکی زاده نجات
 176. رضا زاده توده محرمعلی
 177. محمد زارع        محمود
 178. مسعود زائری       علی
 179. حسین رضاعرب  قربان
 180. رحمان رادیور      محمود
 181. فریدون ژاله رو     حسین
 182. ابوالفضل سلیمی    نصرت الله
 183. نقی سعیدی    محمد
 184. محمدرضا سلطانمحمدی عبدالله
 185. حافظ سلیمی    عبدالله
 186. مرتضی سنبلی     نورمحمد
 187. حمید سرخیل   رمضانعلی
 188. مازیار سلام اسکویی         علی اصغر
 189. رضا سرزعیم   عزیزالله
 190. عوض سلطان آبادی          خیرالله
 191. علیرضا سلیمانی  غلامعلی
 192. سید مهدی سعیدی    حسین
 193. اسماعیل سمساری محمدحسین
 194. مهدی سمج       حسن
 195. سید محسن سادات     عباس
 196. علی اکبر ساده وند ناصر
 197. جلال شاکری    رضا
 198. اصغر شعبانی    حکمعلی
 199. نجفعلی شعبانی    برات
 200. یوسف شاه بختی               باقر
 201. مجتبی شوشتری غلامحسین
 202. محمد شنگی     حسن
 203. محمدرضا شاه بیک مختار
 204. نبی الله شاه بیک  فیض الله
 205. حسینعلی شاپورزلو  مرادعلی
 206. لطف الله شاپورزلو  ذبیح الله
 207. محمدحسن شاکری    محمدرضا
 208. جواد شاعری    ذولفعلی
 209. علیرضا شفیع حسینی        مهدی
 210. مهدی شمس اسفندیاری   حبیب الله
 211. حمیدرضا شادلو غلامرضا
 212. فتاح شاه بیک  شاه بیک
 213. علی اکبر شاپورزلو  غلامحسین
 214. محمدصادق شاکری    محمدرضا
 215. عباس صالح       قدرت الله
 216. محمدحسین صدری     عباسقلی
 217. عبدالله صابر        علی اصغر
 218. محمدحسن صادقی    علی
 219. داود صادقی    ولی الله
 220. محمدرضا صباغ شهری عباس
 221. سید وفا صادقیان سید غفار
 222. اکبر صدوقی   محمدعلی
 223. منصور صادقپور  یدالله
 224. علی طالب لو   اسد؟
 225. عباس طاهری پور             محمدصالح
 226. مجتبی طاهری     حسن
 227. اسفندیار طاعتی     محمد
 228. حسین ظهوریان  محمداسماعیل
 229. هادی ظفری      شیرولی
 230. مهدی عین اللهی              محمدتقی
 231. داود علیرضا    غلامحسین
 232. فضل الله عسگری   نورالله
 233. اسفندیار علی نژاد  نادر
 234. داود عربعلی    عباس
 235. مهدی علیاری    رجب
 236. صادق عالی        حیدر
 237. سعید عبدالملکی              میرزا
 238. امیرهوشنگ علی وسطی            شکرعلی
 239. اسکندر عبدی      آقاخان
 240. پرویز عبادیان   زین العابدین
 241. مهدی علیزاده    خالق
 242. امیرنوروز علیائی عباسعلی
 243. محمد عبدی      عبدالحسین
 244. حسین عسگری   نورمحمد
 245. محسن عباسلو    عیوضعلی
 246. هوشنگ علیزاده    بهلول
 247. محمدرضا عباسی حسین
 248. جعفر محمود علفی       آقا
 249. محمد عنایتی    صفرعلی
 250. محمدرضا عربی فضل
 251. محمدعلی عرب        امیر
 252. امامعلی غلامی      قربان
 253. اسماعیل غفوری منش           محمد
 254. سید عزیز حسینی؟ سید عبدالله
 255. حبیب فردی       جمشید
 256. محمدرضا فیروزی حبیب
 257. رمضان فتحی زهرایی         ترابعلی
 258. محمدرضا فلاح داد عیسی
 259. سعید فراغت     حجت الله
 260. خسرو فلاح پیشه              علی مراد
 261. غلام فروغی     بهروز
 262. غلامعباس فضلی      محمدتقی
 263. فریدون فریدونی  ستار
 264. احمد فضلی      محمدحسین
 265. موسی فلاحت داری           محمد
 266. مرتضی فائقی مهر               عبادالله
 267. سیروس فیروزی    ولی الله
 268. علی اصغر فرمانی     علی اکبر
 269. سعید قدیمی     علی اکبر
 270. محمد قورچیان  علیمراد
 271. حسین قصاب      علی اکبر
 272. عباس قربانی      علی اصغر
 273. بیرامعلی قره داغی احمد
 274. موسی قدمی      اسماعیل
 275. حمید قباد صالحی            حمید
 276. رسول قربانی      رمضان
 277. علیرضا کریمی     قربان
 278. خسرو کمالزاده   عبدالله
 279. سید حسن کلانتر      احمد
 280. محمد کهن عیسی زاده     غلامعلی
 281. اکبر کشاورز    محمد
 282. جلیل کهدویی   غلامحسین
 283. ولی الله کشانی     حاجی رضا
 284. حسین کشاورز    محمدحسن
 285. نادر کوه خیل  یوسفعلی
 286. کمندعلی کشاورترک عیسی
 287. محمدرضا کارخانه ای رضا
 288. جمشید کاظمی     کاظم
 289. مهدی کاظمی     عیسی
 290. داود کیان پیشه             ایمانعلی
 291. حیدر کریمی     ملک
 292. علی کیاروستا  ایمانعلی
 293. علی کوه خیل  بخش الله
 294. عیسی کاظمی     بوداغعلی
 295. محمدرضا کرمی نورمراد
 296. رحمان کوه خیل  رمضان
 297. ؟ کیانفر      هدایت الله
 298. مصطفی گلیپور     گل آقا
 299. حسین گنجی      محمداسماعیل
 300. عباس لطفی       تقی
 301. حمیدرضا لریجانی نصرالله
 302. محمدرضا لشکری محمد
 303. زین العابدین لطفی       یحیی
 304. مهدی مرتضوی  عباس
 305. سید جلال موسوی    حسین
 306. منصور مهدی      محمود
 307. مرتضی معماریان  حسن
 308. کاظم محمدی بصیر          سلطانعلی
 309. سعید مومنی     احمد
 310. حمیدرضا محمدی عباس
 311. عباس مرادنظری                اکبر
 312. محمد مویدی     ابراهیم
 313. محمدرضا منصوری خواه موسی
 314. سید جمال مدرس دره              احمد
 315. سید علی میررضی هاشم
 316. قدرت الله موگرئی اسدالله
 317. محمد میرعلی    احمد
 318. غلامحسین محمودی  محمدصادق
 319. داود محمدی اصل           احمد
 320. علیرضا مبلغ توحید            غلامعلی
 321. غلامرضا مرتضوی  نصرالله
 322. حسین مردان      سیف الله
 323. محمدتقی محمودی  حسین
 324. محمد میناوندجمال           احمد
 325. سلمان میرزایی   حیدر
 326. مهدی مسلم پور یدالله
 327. محمدعلی مصطفایی وجیه الله
 328. اصغر میرصالحی              علی اکبر
 329. علی مرادی      ابراهیم
 330. حجت الله میرزایی کرمعلی
 331. حسن مرکزی     علی
 332. رضا محمدی   عیسی
 333. قربانعلی محمدیاری              محمدعلی
 334. هوشنگ مبلی        محمود
 335. سید جمال میرمحمدی             جلال
 336. ایرج مهدوی پور             احمد
 337. پرویز مهدوی پور             مسلم
 338. علی مطلای؟    قنبرعلی
 339. سعید معدنی     مجتبی؟
 340. حسین مفخمیان  علی
 341. سید محمدجعفر میرمحمدی             سید خلیل
 342. منصور مهدی      محمود
 343. شفیع مهدی زاده              مهدی
 344. داود مکی وند  نصرالله
 345. سید مهدی موسوی    سید ولی
 346. قدرت الله مادر عبدالله
 347. علی میرالی     احمد
 348. محمد مروتی     محمود
 349. علی مرادخانی محمد
 350. علی نیاکان      محمد
 351. عیسی نژه دار     رجبعلی
 352. سید مجتبی نطاق حسینی          سید محمد
 353. علی اکبر نیکخور    حسینعلی
 354. علیرضا نوروزی    نظرعلی
 355. ابوالفضل نمکی       اباصلت
 356. محمدتقی نصری نژاد؟             عباس
 357. غلامرضا نوروزی    ابراهیم
 358. ابوالفضل نعمتی      علی اکبر
 359. مجتبی نادری      علی اکبر
 360. نجی الله نقدی       نبی الله
 361. حسن هادی       ابوالفضل
 362. محمدتقی همتی      حسین
 363. قربانعلی همتی      رجب؟
 364. یوسف هادی       روح الله
 365. رضا هادیان     عباس
 366. حسن هادی پور حسین
 367. رحیم همتی      محرمعلی
 368. فیروز ؟             محمدباقر
 369. محمدحسین یوسفی نژاد             علی اصغر
 370. رضا یونسی؟   عبدالله
 371. ؟علی یادگاری   برجعلی
 372. تقی نژادفلاح   موسی
 373. محرمعلی نجفی پور محمدعلی
 374. خسرو نعمتی      حسن
 375. مرتضی نظری       یدالله
 376. هادی نظری       رضا
 377. حبیب الله ناصردهقان              کرمعلی
 378. ابوالفضل نعمتی      علی اکبر
 379. حسن نظری       همتقلی
 380. احمد ناصربخت اصغر
 381. عزیزالله وحیدی    محمدحسن
 382. حسن وهابی      علی
 383. احمدرضا واحدی     ابوالفضل
 384. ابوالفضل ولی محمدی            یدالله
 385. علیرضا واحدی     ابوالفضل

 

مشاهده بیشتر
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها