با ما در ارتباط باشید : 09199726467

-

مزار شهدا در استان تهران

نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار
مرتضی احمدتبار بائی قربانعلی جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران اسلامشهر گلزار شهدای امامزاده عباس
حبیب خیری پیله رود توکل جزیره مجنون 1362/12/16 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف20شماره16
احمد عسگری محمدقلی فکه 1365/2/13 سیدالشهداء تهران بهشت زهرا قطعه26 ردیف86 شماره52
علی اکبر کاکاوند عطاءالله جزیره خیبر 1362/12/21 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه 1 ردیف 10 شماره 17
محمدرضا مصطفی قربانعلی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه 12ردیف12شماره1/خ
علی سرافراز ابوالفضل شلمچه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه 24 ردیف 150 شماره8
علی شاه علی ده آبادی حسینعلی شلمچه-جاده رضوی 1367/5/3 دفاع سراسری تهران بهشت زهرا قطعه 26 ردیف 77 شماره 40
اکبر یزدیان حسین آبادی محمد جزیره مجنون 1362/12/16 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه 26 ردیف 91 شماره 47
حمیدرضا دلیلی دیداری محمد باقر شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه 26 شردیف 28 شماره 20
محسن ابراهیمی عبدالله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه 26شماره53
نوروز یاری ارسلان جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران بهشت زهرا قطعه 27 ردیف 47 شماره 1/ت
حسین زارع پور کجانی حبیب جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران بهشت زهرا قطعه 27 ردیف118 شماره 1 مکرر
محمد (شهریار) همت احمد شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/4 کربلای 5 – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه 27ردیف 10
عطاء الله کلهر رحمت اله جزیره مجنون 1362/12/15 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه 27ردیف 11شماره 10
ابراهیم شهبازی موسی شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه 27ردیف113شماره1/ب
منصور طهماسبی چانلو  ابراهیم جزیره مجنون 1362/12/16 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه 27ردیف18شماره 14
علیرضا دره باغی اسماعیل ماووت-دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 تهران بهشت زهرا قطعه 28 ردیف 13 شماره 16
عباس غضنفری حیدر شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه 28 ردیف19 شماره 15
بهرام ممنونی سلیم جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه 28ردیف 10شماره 23
مجید آرمیون نقی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه 28ردیف103شماره 1 مکرر
فرهاد مروتی عزت الله شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 تهران بهشت زهرا قطعه 29 ردیف 105 شماره 3
حسین افراشته محمد ماووت-دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 تهران بهشت زهرا قطعه 29 ردیف 167 شماره 15
محمد تقی همتی حسین شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه 29 ردیف 2 شماره 12
محمدرضا اسدی رازی حمزه شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه 29 ردیف 27 شماره 6
امیرحسین عباسی کجانی حبیب اله شلمجه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه 29 ردیف 62 شماره 1
عباس یاوری فروشانی نصرالله ماووت-دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 تهران بهشت زهرا قطعه 29 ردیف 92 شماره 11
علیرضا شایسته  اسداله شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 تهران بهشت زهرا قطعه 29 ردیف72شماره 3
مرتضی گودرزی کریم ماووت-دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 تهران بهشت زهرا قطعه 29ردیف162/163شماره16/26
مولا مراد حیدریان عباسعلی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه 29ردیف20شماره 3
مهدی ماهوری مصطفی ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 تهران بهشت زهرا قطعه 40 ردیف89شماره 18
غلامحسین دهقانی زاده بغدادآباد ابوطالب ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 تهران بهشت زهرا قطعه 40ردیف 101شماره21
عبدالحمید رمضان نیا شعبانعلی ماووت-دوقلو 1366/4/14 تکمیلی نصر 4 تهران بهشت زهرا قطعه 40ردیف18شماره22
بهمن (میثم) نجفی نوروز علی ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 تهران بهشت زهرا قطعه 40ردیف90شماره19
قربانعلی سلطان آبادی مراد علی جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه 44 ردیف 70 شماره 26
امیرحسین صفار محمدرضا ماووت-دوقلو 1366/4/14 تکمیلی نصر 4 تهران بهشت زهرا قطعه 50 ردیف 54 شماره 24
داوود همت زاده عبادالله جزیره مجنون 1362/12/؟ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه 50 ردیف 71 شماره 8
امیر رضا کلثومی علی جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه 50 ردیف 97 شماره 2
حسین (مهرداد) جامد غلامرضا شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه 53 ردیف 129 شماره 12
مرتضی ولی اللهی ولی شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه 53 ردیف 86 شماره7
علی معروف خانی عباس جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران بهشت زهرا قطعه 53ردیف 109شماره8
محمدرضا نعلبندی صیاد شرهانی 1365/2/24 شرهانی تهران بهشت زهرا قطعه 53ردیف 134 شماره5
رضا درجزینی سرخوش مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه 53ردیف 91شماره18
علی رضائی اصل حسن مهران- قلاویزان 1365/4/15 کربلای 1 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه 53ردیف130شماره 16
حمید ملا رضا محرم شمال پادگان حمید 1367/5/1 دفاع سراسری تهران بهشت زهرا قطعه 53ردیف67شماره14
حکمت الله لشینی محمود مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه24ردیف145شماره28
نقی بغدادی شعبانعلی شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه24ردیف1شماره3
محسن سلطانی علي اصغر شلمچه 1365/11/4 کربلای 5 – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه24ردیف26شماره15
امیر توکلی نجف آبادی حسین علی جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران بهشت زهرا قطعه26ردیف30شماره35
سید حبیب مرتضوی اشکذری سیدرضا شلمچه-جاده رضوی 1367/5/4 دفاع سراسری تهران بهشت زهرا قطعه26ردیف7شماره17
حسین کثیری محمد جزیره مجنون 1362/12/16 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف 12 شماره3
ابراهیم آرامش علی اصغر شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف 49شماره الف
داوود قاسمی آقاوزیر جزیره مجنون 1362/12/17 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف132 شماره1
محمدرضا رعیت رکن آبادی علی اکبر جزیره مجنون 1362/12/14 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف19شماره6
علی پازوکی ابوالحسن شلمچه 1365/12/14 کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف1شماره1
عبدالله سرایی محمد جزیره مجنون 1362/12/14 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف21شماره15
عباس پرنده رضایی نصراله جزیره مجنون 1362/12/17 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف24شماره7
علی اکبر بخشی پور علی محمد جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف28شماره7
علیرضا خطیبی نیا محمد جزیره مجنون 1362/12/17 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف45
محمدعلی ریاحی ابوالفضل شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف52شماره13
امیر چمنی احمد جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران بهشت زهرا قطعه27ردیف7
مصطفی حقیقی محمود شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه28ردیف102شماره1
مهدی قائمی تهرانی غلامحسین شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه28ردیف94شماره1مکرر
امامعلی غلامی قربان شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه28ردیف97شماره16
فریبرز امیر کاویانی فریدون شلمچه 1365/11/18 کربلای 5 – مرحله ؟ تهران بهشت زهرا قطعه29-ردیف105-شماره1
سیاوش ( مسلم) اسدی رازی حمزه شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 تهران بهشت زهرا قطعه29 ردیف 27 شماره6
ذبیح الله نظری بهمن شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 تهران بهشت زهرا قطعه29 ردیف106شماره 3
علی مهاجری امیری ابوالقاسم شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه29 ردیف81 شماره 15
حمید باقری علی ماووت- دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف146شماره16
محمود پورسلیمانی احمد شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف37شماره3
محمد حسین یوسفی نژاد علی اصغر شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف37شماره3
حسن هادی پور حسین شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف41شماره2
مرتضی ترکاشوند فریدون شلمچه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف43شماره2
امیر علیزاده احمد شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف50شماره6
سید جعفر غضنفری فضل الله شلمچه 1365/12/13 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف52شماره 3
داوود(علی) کوثری نعمت الله ماووت- دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف58شماره12
امیرسیاوش مطلع جلال شلمچه 1365/12/12 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف62شماره10
غلامرضا دیانی حسین ماووت-دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف62شماره12
جلال شاکری حسین آباد رضا شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف63 شماره6
محمد حسین وقاعی عصمت پناه غلامعلی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف63شماره4
کتابعلی بیات سیف علی شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف66شماره3
حسین ظهوریان محمد اسماعیل شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف76شماره6
کاظم کاهه عباسعلی شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف77شماره 17
مهدی تیموری محمد شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه29ردیف77شماره9
احمد اوریات حسین شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 تهران بهشت زهرا قطعه29ردیفف106شماره18
مجتبی عباسی علی اکبر ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 تهران بهشت زهرا قطعه40ردیف101شماره15
فرشید (حسین) علیزاده موجود نیست شلمچه 1365/12/13 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه40ردیف16شمار24
حمیدرضا چابک ولی الله شلمچه-جاده رضوی 1367/5/3 دفاع سراسری تهران بهشت زهرا قطعه40ردیف54شماره6
محمد طاهری معین اهلعلی شلمچه-جاده رضوی 1367/5/3 دفاع سراسری تهران بهشت زهرا قطعه40ردیف6 شماره23
غلامرضا خیری پور اصلان شرهانی 1365/2/24 شرهانی تهران بهشت زهرا قطعه40ردیف81شماره13
محمدعلی بقار نصرآبادی یدالله ماووت- شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 تهران بهشت زهرا قطعه40ردیف89شماره19
مهدی تیز قدم پرویز ماووت- شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 تهران بهشت زهرا قطعه40ردیف90شماره17
مجید سلیمی حسین ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 تهران بهشت زهرا قطعه40ردیف93شماره 16
قاسم رئیس میرزایی اسد الله جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران بهشت زهرا قطعه50ردیف2شماره24
عباس فروزنده عزیزاله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه50ردیف37شماره18
مجتبی درویشان مرتضی  جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه50ردیف49شماره4
داوود حسنی جعفر جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه50ردیف51شماره10
مجید عاشوریان قلعه نویی محمد موسی جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه50ردیف89شماره 19
محمدرضا سیار هوشنگ جزیره مجنون 1362/12/15 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه50ردیف94شماره 20
محمدعلی کرامتی نیا حسین مهران 1365/4/11 کربلای 1 – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه53
ناصر احمدپور ساروقی نوروز علی شرهانی 1365/2/23 شرهانی تهران بهشت زهرا قطعه53-ردیف172شماره 12 مکرر
بهمن ترکیان محمد حسن حاج عمران 1365/6/12 پدافندی کربلای 2 تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف100شماره13
محمدرضا قائم مقامی نصرالله شرهانی 1365/2/23 شرهانی تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف105 شماره 17
جهانبخش دوست کرم بخش حاج عمران 1365/6/12 پدافندی کربلای 2 تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف106شماره13
محمدحسین صدیقی علی اصغر مهران – قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف116شماره 17
ولی اله اندامی حبیب اله مهران 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف116شماره18
محمد علی رضایی تجرق باب الله مهران 1365/4/11 کربلای 1 – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف125شماره14
حمیدرضا امیری وحید فضل الله مهران- قلاویزان 1365/4/15 کربلای 1 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف126شماره11
حسن رحمانی فرشباف محمد مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف129شماره11
اکبر کریمی ابراهیم شلمچه 1365/12/13 تکمیلی کربلای 5 تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف129شماره150
عباس علی صیدآبادی عسگر شرهانی 1365/2/24 شرهانی تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف137شماره 4
حمید فاضل بجستانی اسحاق جزیره مجنون 1362/12/4 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف141شماره7
امیر شاه حاتمی حسین مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف143شماره15
جواد حاجی عسگری محمد شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف146شماره1
غلامعلی سوارآبادی امام وردی فکه 1365/2/13 سیدالشهداء تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف147شماره7
اصغر کریمی ابراهیم مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف14شماره133
مجید حاجی عسگری محمد شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف177شماره2
محمد میراز جواد خان محمود فکه 1365/2/13 سیدالشهداء تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف181شماره10مکرر
مهدی بختیاری دوست حسین شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف26شماره11
جواد شاعری ذلفعلی شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف32شماره14
حسین توکلی زاده محمد جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف32شماره3
اسفندیار(محمودرضا) طاعتی محمد شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف3شماره9
ناصر غلامی نجفعلی جزیره مجنون 1362/12/8 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف87شماره 18
منوچهر (صادق) عطایی بداله مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه53ردیف95شماره15
منوچهر شیدایی علی اکبر جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران بهشت زهرا قطعه90ردیف19شماره 99
علی جمیلی شبستری محمد جزیره مجنون 1362/12/17 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا
مسعود حیدری محمد باقر جزیره مجنون 1362/12/17 پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا
شاهرخ (حسین) عبدی  محسن شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا
جعفر قربان نایینی حسن شرهانی 1365/2/24 شرهانی تهران بهشت زهرا
سید حسن کلانتر سید احمد شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران بهشت زهرا
یدالله آقایی میبدی علی اکبر ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران پاکدشت – ارمبویه قطعه 1-ردیف3 شماره 7
مرتضی قصایی عیسی مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران پیشوا گلزار شهدای امامزاده جعفر قطعه 2 ردیف 18
حسین کاشانی اسدی موخری  علیمحمد فکه 1365/2/13 سیدالشهداء تهران پیشوا گلزار شهدای پیشوا
جمشید (رضا) رنجبر امیر شلمچه 1365/12/13 تکمیلی کربلای 5 تهران تجریش جاویدالاثر
جواد سلیمی رضا جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران تهران جاویدالاثر
حسین غلامی جعفر فکه 1365/2/13 سیدالشهداء تهران تهران جاویدالاثر
سید مصطفی کیائی جمالی سید مرتضی ماووت- دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 تهران تهران جاویدالاثر
امیر آقاخانی مسعودی حمید شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران چیذر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر
مجید فرد طاهری رضا شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران چیذر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر
علی اصغر مرادی محمد علی مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران چیذر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر
عباسعلی حیدری تقی ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 تهران چیذر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر
حمید قربانی امیر شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه قطعه1ردیف1
حسن یداللهی غلام حسین مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران شهریار – صباشهر گلزار شهدای صباشهر
مسعود فرشادی مهدی شلمچه 1365/10/20 کربلای 5 – مرحله اول تهران لویزان امام زاده پنج تن
سعید اربابی مصطفی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم تهران لویزان گلزار شهدای امامزاده پنج تن
سیدرضا طباطبایی سیدجلال شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 تهران لویزان گلزار شهدای امامزاده پنج تن
مهدی رضائیان محمد حسین شلمچه 1365/10/20 کربلای 5 – مرحله اول تهران لویزان گلزار شهدای امامزاده پنج تن
قاسم وثوق  اسماعیل جزیره مجنون 1362/12/17 پدافندی خیبر تهران لویزان گلزار شهدای امامزاده پنج تن
علیرضا حاجی صادقی  غلامحسین جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر تهران ورامین گلزار شهدای آب باریک
حسن هداوند میرزایی نگاهدار جزیره مجنون 1362/12/17 پدافندی خیبر تهران ورامین گلزار شهدای جلیل آباد
محمدرضا یزدانی نیکو امیر جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران ورامین گلزار شهدای جلیل آباد
عباس تاجیک غلام جزیره مجنون 1362/12/10 پدافندی خیبر تهران ورامین گلزار شهدای حسین رضا
حسن نیاکان حاج آقا ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 تهران ورامین گلزار شهدای حسین رضا
مهدی احمدزاده دلخوش حسن  جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر تهران ورامین گلزار شهدای حسین رضا بلوک5
مهدی شقاقی وند محمد تقی شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 تهران ورامین گلزار شهدای حسین رضا قطعه1ردیف1
حسن تاجیک غلامحسین جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 تهران ورامین گلزار شهدای سید فتح الله
علی قربانی فیروزکوهی غلامعلی مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم تهران ورامین گلزار شهدای گلستان حسین رضا

 

نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار
عبدالله فلاح شیروانی علی فکه 65/2/13 سیدالشهدا تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه53 ردیف168شماره13
مرتضی سلیمی محمد ماووت 66/4/14 نصر 4 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه29ردیف157شماره15
غلامعلی مرتضی زاده (عبدالله حسینی) ولی شاخ شمران 67/1/16 بیت المقدس 4 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه24ردیف70شماره 1
سید محمد سعید ابوالمعالی الحسینی سید محسن اروندرود 1365/3/26 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 26 ردیف 90 شماره 18
امیر ابوفاضلی حاجی سقز 1369/5/7 درگیری با ضد انقلاب تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 40 ردیف 41 شماره 1
محمدکیان ارثی اکبر پاسگاه زید 1365/10/23 کربلای 5 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 53 ردیف 22 شماره 9
عباس پور احمد غلامعلی شلمچه 1366/1/21 کربلای 8 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 26 ردیف 83 شماره 46
بهروز حداد ماهینی احمدعلی شلمچه 1365/11/8 کربلای 5 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 29 ردیف 22 شماره 18
سید علی خرازانی تفرشی سید حسین سد دز 1365/7/25 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 53 ردیف 82 شماره 15
داوود جوانمرد احمد سوریه – حلب 1394/9/29 مبارزه با تروریستهای تکفیری تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 40 ردیف 40 شماره 7
سعید رشیدی جهان صفی الله شلمچه 1367/5/4 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 40 ردیف 25 شماره 7
داوود صباغ پور میرزا دربندیجان 1367/1/7 بیت المقدس 4 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 40 ردیف 3 شماره 12
مجید طهماسب نژاد صادق ماووت 1366/11/1 بیت المقدس 2 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 44 ردیف 92 شماره 23
منصور علی بابایی بکی حمزه پاسگاه زید 1367/5/6 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 28 ردیف 14 شماره 15 مکرر
علی اکبر غیاثی رحمت الله مهران-قلاویزان 1365/4/23 کربلای 1 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 53 ردیف 111 شماره 16
صفا مظفری بمی یدالله فاو-ام القصر / اروندرود 1364/11/27 والفجر 8 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 53 ردیف 118 شماره 4
سید وحید موسویان ریزی احمد سقز 1369/4/19 درگیری با ضد انقلاب تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 40 ردیف 41 شماره 1
سید محمدعلی میر شاه ولد حسین آقا شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 53 ردیف 51 شماره 14
سید محمدجعفر میرمحمدی سید خلیل حاج عمران 1365/7/5 کربلای 2 تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 53 ردیف 65 شماره 17
شعبان نصیری امیرحسین موصل 1396/3/5 آزادسازی موصل تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه 29 ردیف 21 شماره 10
علی اکبر احمد نیک بخش محمد ماووت بهمن 64 والفجر8 تهران چهاردانگه گلزار شهدای امام زاده عباس
جواد تاجیک باغ خواص عین الله مهران 1365/4/18 کربلای 1 تهران ری – سعید آباد سعیدآباد – امامزاده عبدالله قطعه 1 ردیف 4 شماره 1
سروش امیری سیروس شیخ محمد 1367/2/24 بیت المقدس 6 تهران شمیران تهران – امامزاده علی اکبر چیذر
خسرو حسنی دربندیخان 67/1/8 تهران شهریار
غلامحسن ضرغام لطفعلی اسلام آباد غرب 1367/5/5 تهران ورامین ورامین – گلستان حسین رضا
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن