با ما در ارتباط باشید : 09199726467

-

دفتر پلاک عملیات والفجر 8 – ام‌الرصاص

اسامی رزمندگان و شهدای عملیات والفجر 8 – ام‌الرصاص

بهمن 1364 – گردان حضرت علی اکبر علیه السلام – لشکر 10 سیدالشهدا علیه السلام

نام                          نام خانوادگی           نام پدر

 1. علی                         اسفندیاری                غلام
 2. سید رستم                افتخاری                   محمد
 3. عبدالمطلب               افتخاری                    احمد
 4. غلامحسین               احمدی                     محمدحسین
 5. غلامرضا                   ابراهیمی …               مسلم
 6. سید محمود              اعتصامی                  محمدعلی
 7. محمد                      امیری                       علی قلی
 8. جواد                        اویسی                      محمدباقر
 9. اژدر                         آزادفلاح                    عیسی
 10. علیرضا                     افراسیابی                امیر
 11. ؟                             آزادفلاح                    سلیمان
 12. علی اکبر                  آزادفلاح                    نعمت الله
 13. محمدعلی                 آزاد فلاح                   احمدعلی
 14. یدالله                       آقایی میبدی             علی اکبر
 15. علیرضا                     آملی                        غلامحسن
 16. رسول                      اعتصامی                  محمدعلی
 17. اکبر                        اسماعیلی                تقی
 18. بهزاد                       اصغری                     یحیی
 19. احمد                       ایمانی                       محمدرضا
 20. مرتضی                    احمدتبار                   قربانعلی
 21. مجید                      آرمیون                     تقی
 22. سیاوش                    اسدی رازی               حمزه  
 23. محسن                     ایوبی                        علیحسین
 24. برات                        ایزدی                       قاسم
 25. محمود                     آقاخانی                     عباسعلی
 26. محمدنبی                 احمدی                     حیدر
 27. حسین                     احدی                       یوسفعلی
 28. اصغر                        اسکندری                 حسین
 29. محمدرضا                 احمدی                     علی
 30. ابوالفضل                  آسمانی                     جمشید
 31. عبدالرحمان              افتخاری                    نعمت الله
 32. حسن؟                     اسدی شیرازی          نبی الله
 33. حسن                       اسحاقیان                 محمد
 34. رمضان                     احمدی                     محمد
 35. سعید                       آرپین                      علی
 36. ؟                             امکانی                     حسن
 37. ابراهیم                     آشوری                    داداش
 38. احتشام الدین            امامی                      سید علی اکبر
 39. رضا                         احمدی دایلار            علی اکبر
 40. عدنان                      اوغری                      قاسم
 41. اسکندر                    بقرائی                      میرزاقلی
 42. حسن                       بوربور                       حسین
 43. امرالله                      بابابزرگی                   عزیزالله
 44. امیر                         بهمنی                      تیمور
 45. رمضانعلی                 بلندین                      صالح
 46. احمد                       بهرامی                      میرزا
 47. نعمت الله                 بیات                         علی
 48. حسین                     بنادکوکی                 عبدالحمید
 49. عبدالرحمن               بیرالوند                     خداداد
 50. تقی                         بیات                         عباس
 51. حسن                       بابایی                       علی اصغر
 52. علی                         بختیاری                  رشید
 53. مصطفی                   بابایی                       قربانعلی
 54. علی                         آتشین پنجه              ذبیح الله
 55. محمدباقر                 آقایی                        جهانگیر
 56. رضا                         ابوالحسنی                 اسکندر
 57. محمد صادق             باغستانی                   عباس
 58. قربان                       بذرپاچ                      علی
 59. محمد                      بابالو                         حسینعلی
 60. رحمان                     باریکانی                    رحیم
 61. علیرضا                     ؟ ابوترابی                 موسی
 62. جهانبخش                بیات                         جهان‌شاه
 63. پرویز                       بیات                         ناصر
 64. بهمن                       باغچی                      غلامحسن
 65. منصور                     برزگر گنجی              محسن
 66. مسعود                     براتی                         غلامرضا
 67. محرمعلی                  بابایی                       حسینعلی
 68. حسین                     بخشی زاده                اسدالله
 69. مسعود                     بنی هاشمی               سید احمد
 70. کاظم                       بیجانلو                      کمندعلی
 71. بهرام                       هادی زاده                 حسین
 72. حمید                      پارسا                        داداش
 73. جهانگیر                   پولادی                     ابوالقاسم
 74. ابوالفضل                  پناهی                       محمود
 75. مجید                      پورغلامی                  محمدحسین
 76. رجبعلی                    پهلوانی                     سلمان
 77. علیرضا                     پالیزگر                      شعبانعلی
 78. داوود                       پناهدار                     جمال
 79. دلاور                       پورندی پناه               شاه علی
 80. محمد                      بنی احمدی               حیدر
 81. علی                         رضا آبادی                               غلامحسن
 82. حسن                       تاجیک                     غلامحسین
 83. ضیغام                      تمجیدی                  حمید
 84. حمیدرضا                 تقی زاده                   محمدحسن
 85. حسین                     توکلی زاده                محمد
 86. حمید                      تار وردیلو ؟              ولی الله
 87. مسلم                       تیموری                    اصغر
 88. عبدالحسین              توکلی                       علی محمد
 89. رضا                         تفریجانیان                فضل الله
 90. مهدی                      تراب اقدامی              محمد
 91. یدالله؟                      ترابی بروجردی          اسماعیل
 92. امیر                         توکلی                       حسینعلی
 93. بهرام؟ (حسین)         تبریزی                     ایرج
 94. ؟                             تاج آبادی                 اسدالله
 95. جمشید؟                  ثابتی                        علی
 96. مهرداد (حسین)        جامد                        غلامرضا
 97. عین الله                   جعفری                     حبیب
 98. یوسفعلی                  جلالی                      قربانعلی
 99. نورعلی                     جوادی                      محمدعلی
 100. باقر          جنگی ؟                    حسن
 101. خزعلی      جعفری                     محمد علی
 102. محمود      جلیلی                      ابراهیم
 103. علی اکبر   جعفری                     عبدالرسول
 104. علی اکبر   جمشیدیان                عباس قلی
 105. امیر          چمنی                      احمد
 106. محمود      حسینی قلعه نو          سید علی
 107. سید محمدحسینی                    سید غریب
 108. محمدرضا  حیدری                     اصغر
 109. نصرالدین؟ حسینی نسب            سید؟
 110. سید عیسی ؟حسینی                               سید محسن
 111. محمد       حیدرپور                   رضا
 112. حسین      حیدریه ذرابی؟           حسن
 113. مراد؟        حسینی                    عبدالله
 114. حمید؟      حسنوند                    علی اصغر
 115. بابک         حمیم                       رمضان
 116. خلیل؟      حسینی                    علی
 117. رفیق        جلادی                     بزرگ
 118. محمد       حیدری بلور              آقا یا؟
 119. محمد       حسینیان آقاملکی      احمد
 120. محمد       حامدی                     پرویز
 121. جمال       حسینی عسگری        سعید
 122. رضا          خانی                        علی
 123. یوسف       خاکی فیروز               ابوالحسن
 124. غلامرضا    خرم جاه                  علی قلی
 125. محمد قلی خرم جاه                  جهانبخش
 126. فضل الله    خرم جاه                   باب الله
 127. عباس       خدادادی                   علی
 128. فرامرز       خرم جاه                   رضوان الله
 129. اباذر         خدابین                    داوود
 130. محمد       خدارحمی                 محمدمهدی
 131. حسین      خواجه افضلی            علی
 132. عزیز الله    دهقانی پور                مرادعلی
 133. الله یار       دکامی                      غلامعلی
 134. داوود        دمیرچی لو                محمدعلی
 135. محمدتقی  داوودآبادی                محمدحسین
 136. رضا          درجزینی                 سرخوش
 137. اسماعیل   دین محمد                اکبر
 138. رضا          دهقان بنادکوکی        شعبان
 139. محمدرضا  دامرودی                   محمدعلی
 140. محمد       داوری                      محمداسماعیل
 141. ناصر         دوستی                     نادعلی
 142. علیرضا      داودآبادی                 اسدالله
 143. تقی؟        دادخواه                     نورالله
 144. عزیز؟        دهپور                       سلیمان
 145. حسن        رحمانی فرشباف         محمد
 146. محمد مهدی            رحمانی     غلام‌رضا
 147. احمد        رفیعی دولت آبادی     عباس
 148. علی          رضایی اصل               حسین
 149. کاظم        رستگار                     حاج مهدی
 150. غلامحسن  رسولی                      عبدالله
 151. شاهپور     رضایی                      ولی
 152. جلال        رستمی                     جلیل
 153. بهنام (عباس)            رنجی        محمد
 154. عباس       روزبهانی                   مرتضی
 155. عبدالله      رزاقی                       انبیاء
 156. ابوالقاسم   رئیس میرزایی           مسلم
 157. جواد         رهبردهقان                ماشاءالله
 158. حسین      رمضانی                     صالح
 159. محمدصادق زمانیان                   محمدحسین
 160. حسین      زارع پور                    حبیب
 161. محمود      زارع                          حسین
 162. حجت الله  زندیه                        غلامعلی
 163. علی          زمانی                       غلامحسین
 164. صمد        زابلی آذر                   فیروز
 165. مهدی       زمانیان نجف آباد        حسین
 166. خضرالله     سیف الله پور              نورالله
 167. صمد        سبزی                       احمد
 168. علی اکبر   ساده وند                   ناصر
 169. مصطفی    سیفی                       ظهراب
 170. محمد       سرکانی                     محمدعلی
 171. علی اصغر  سوری                       بنی اسد
 172. سهراب      سهرابی                     رضا علی
 173. علی          ساسانی نژاد               معصوم علی
 174. محمد       سمائی                      شمس الله
 175. جواد         سلیمی                     رضا
 176. جلال        شاکری                     رضا
 177. صفر؟        شاه‌محمدی               یدالله
 178. حسین      شریف کاظمی            صمدالله
 179. ابراهیم      شیرازی                    جلال
 180. محمد       شفیعی؟                    یعقوب
 181. حیدر        شاهمردی                علی صفدر
 182. سید قاسم شریف شهیدی           سید علی اکبر
 183. منوچهر     شیدایی                     علی اکبر
 184. یوسف       شریف کاظمی            رحیم
 185. علی          صاحبی                     عبدالحسین
 186. ناصر         صفایی                      یعقوب
 187. قوام          صفی خانی                مطلب
 188. رضا          صلواتی                     سلطانعلی
 189. قربان        صیدانلو                     علی
 190. قاسم        صادقی                      عباسعلی
 191. صفرعلی    صالحی                     حبیب الله
 192. احمد        صالحی؟                    عسگر
 193. علیرضا      طباطبایی                 یحیی
 194. محمدرضا  طاهرلو                      خداوردی
 195. حسن        طباطبایی                 علی اکبر
 196. مهدی       طاهری                     غلامرضا
 197. محمد       طالبی                       غلامحسین
 198. محمد       مهین خاکی              احمد
 199. اسکندر     طوسی راد               ذوالفقار
 200. حسین      ظهوریان                  محمداسماعیل
 201. حسن        ظریف؟                     حسین
 202. ابوالقاسم   ظهیرالدینی               سید آقا
 203. محمدحسین رمضانیان نژاد         محمدعلی
 204. رحمان      رضالو                       ولی الله
 205. اکبر         رجبلو                       فیض الله
 206. علی اکبر   رجبی                       رضاعلی
 207. علی          روستا رفیع                عزیزالله
 208. رضا          ربیعی                       امیر
 209. محمود      رضاپور                      علی
 210. علی          رشیدی                     اردشیر
 211. علی          رحمانی                   حسن
 212. رضا          رمضانی وش              عباس
 213. محمدرضا  رجبی                       نصیر
 214. قاسم        رئیس میرزایی           اسدالله
 215. اژدر          علی محمدی             محمد
 216. علی          عیسایی                    غلامرضا
 217. نعمت الله  عزیزی                      غلامحسین
 218. منوچهر     عطایی                      یدالله
 219. مسعود      عرب عامری               علی
 220. نصرت الله  عزیزی                      عبدالله
 221. نبی الله     عباسی                      مقصود
 222. محمدرضا  علی‌محمدپور             قربانعلی
 223. مهدی       عین الهی                 محمدتقی
 224. فتح الله     عسگری                    مرتضی
 225. اکبر         علی بخشی                کریم
 226. محمد       عبدالهی                    علی
 227. احمد        عباسی                      محمود
 228. حسن        عظیمی                     حسین
 229. محمد احمد؟ علیپور                 رضا
 230. فخرالله      عزتی؟                      آقامحمد
 231. رضا          عطارحمیدی              غلامحسین
 232. رضا          عوض دمیرچی؟         توکل
 233. علی          غلامیان                    عباس
 234. علی          فلاح پور                   حسین
 235. شمس الله  فرهنگیان                 عزیزالله
 236. پرویز        فرمانی                      علی اکبر
 237. حسین      فلاح                         عزیز الله
 238. قدرت الله  فلاحی                      مصطفی
 239. اسماعیل   خرمایی                    علی اکبر
 240. محمدتقی  فارسی                      محمد
 241. فرخ الله     فیروزبخت                                فیض الله
 242. قهرمان     فیروزگاه                   محمد باقر
 243. رضا          فرهادی                    داوودعلی
 244. علی          فلاح نژاد                   اسلام علی
 245. عبدالله      فلاح شیروانی            علی
 246. محمدرضا  یزدانی نیکو               امیر
 247. محسن      یوسفی                      محمد
 248. نبی الله     یکه فلاح                   حبیب الله
 249. قاسم        یکه فلاح                   رمضانعلی
 250. حسن        یداللهی                     حسین
 251. نوروز        یاری                        ارسلان
 252. ؟              ؟                             عبدالحسین
 253. تقی          وفایی                       محمدعلی
 254. احمد        وقفی پناه                 علی
 255. علی اکبر   نیک بخش                محمد
 256. اکبر         نریمانی                     ابراهیم
 257. حسن        نوری                        ولی الله
 258. غضنفر      ناصرخاکی                 خدابخش
 259. شمس الله  موسوی؟                   صدرالله
 260. ابراهیم      نوزدیم؟                    قاسم
 261. رضا          نوذری                      حسین
 262. علی محمد؟ نائیجی؟                 رحمت
 263. مهدی       ؟ نامدار                     عباس
 264. فرزاد        نامی؟                       جعفر
 265. ؟              نوری                        نقی
 266. محمدحسین تمیزی؟                 نوروز
 267. ترابعلی؟    نعمتی                      نورعلی
 268. ؟              نیک بخت
 269. سعید        کاشفی                     عین الله
 270. اصغر         کریمی                      ابراهیم
 271. علی اصغر  کهن ترابی                 احمد
 272. چگین       کهدوئی                    غلامحسین
 273. ابوالقاسم   کشمیری                 الیاس
 274. عادل        کبیری                      عبدالله
 275. مختار       کوه خیل                 محمود
 276. علی          کوه خیل                 بخش الله
 277. علی          کیاروستا                   ایمانعلی
 278. یوسف       کشمیری                 صفر
 279. رضا          کوهفر                      محمدرضا
 280. احمد        کریمی                      علی اکبر
 281. محمد       حسینی کفایتی          جعفر
 282. مهدی       مومنی                     محمد
 283. محمد       ملکی                        محرم
 284. شفیع        مهدی زاده                مهدی جان
 285. نبی الله     محمدی                   عبدالله
 286. محمود      مقدم پور                   ذوقعلی
 287. محمدجعفرمیرمحمدی               جلیل
 288. علی          معروف خانی             عباس
 289. حسین      مردانی                      زین العابدین
 290. شهبازعلی  مهرنظری                 حسن
 291. کاظم        محمدی بصیر            سلطانعلی
 292. عبدالله      میرسپاسی                محمدحسین
 293. سید بهاءالدین میرمجیدی          زین العابدین
 294. علی          محرابی                     ابراهیم
 295. علی اکبر   میرزایی                    محمد نبی
 296. عبدالله      گروسی                     محمدعلی
 297. بخشعلی    گودرزی                    شعبانعلی
 298. حسینعلی  گروسی                     محمدعلی
 299. مصطفی    گمار ؟                     حمزه
 300. علی          گروسی                     غلامعلی
 301. فیضعلی    گروسی                     عبدالحسین
 302. عباس       گودرزی                    شعبانعلی
 303. محمدحسن کرمان                    صفرعلی
 304. سعید        لطفی                       شمس الله
 305. عباس       لطیفی                      غلامعلی
 306. عباس       قربانی                       علی اصغر
 307. علی          قربانی                       غلامعلی
 308. علی          قبله وردی                 عزیزالله
 309. کاظم        قنبری                      محمدحسین
 310. محمد       قورچیان                   علی مراد
 311. عباس       خرماگرملومقدم؟        محمد
 312. مرتضی     قربانی                       مصطفی
 313. محسن؟    قهرمانی                    محمد
 314. احمد        ؟ قاسمی                   محمد ابراهیم
 315. علیرضا      قلیچ                         عباس
 316. عبدالحسین قنبری                    محمد
 317. مرتضی     قاسمی                      محمد
 318. سید جمال قریشی                      سید جلال
 319. محمدمهدی میراحمدی              جلال
 320. کریم        مهرنظری                حسین
 321. حسن        محمدی                    حسین علی
 322. سید محمدجعفر میرمحمدی       خلیل
 323. ابوالفضل   میرحسینی                کاظم
 324. رضا          معصومی                   جواد
 325. سید جلال موسوی                     حسین
 326. تیمور؟      مختاردخت                یدالله
 327. خداکرم     معصوم علی               علی
 328. سید رضا؟  محمودیان                 محمد
 329. غلام عباس محمدی                 فرهاد
 330. سید محمد میر بزرگی               سید آقا جان
 331. منصور      مهدی                       محمود
 332. سید علاءالدین میربزرگی            علی اکبر
 333. ولی الله     محمدزاده                غلامرضا
 334. محمدعلی  ملکی                        شعبان
 335. محمد       محمودی                   غلامرضا
 336. مسعود      مسلمی فرد؟              نورالله
 337. مهدی       شفقی؟                     محمد
 338. سید مصطفی مدنی                    سید علی
 339. داوود محمدحسینی                  خدامراد
 340. موسی       ؟                             اسماعیل
 341. محمد       ملکی                        علی
 342. فرهاد        مرادی                      یونس
 343. عباس       ملیانی                      حسین
 344. رضا          مهدوی                     علی 
 345. یوسف       مخوی ؟                   صفرعلی
 346. حمید       ملکان                       عبدالله
 347. ولی الله     میرعزیزی                 هاشم
 348. حمید       مشایخ                      حسین
 349. ابوالفضل   محمدخانی                عبدالله
 350. اسماعیل   مسلمی                     منصور
 351. عباس       میرحسینی                سید مختار
 352. ولی الله     مرادی                     حاجی بابا
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن