با ما در ارتباط باشید : 09199726467

مراسم‌ها

گزارش یادواره مجازی شهید حمید لریجانی

 

گزارش یادواره مجازی شهید حمیدرضا لریجانی

آبان 1398

 

 

به دنبال برگزاری یادواره های مجازی در سایت گردان حضرت علی اکبر صورت گرفت، در آبان‌ماه سال 1398 هفتمین یادواره ی مجازی نیز برگزار شد.

یادواره ی مجازی هفتم برای شهید حمید لریجانی، برگزار شد.

 

 

جهت برگزاری این یادواره:

 • در گام اول؛ کار یادواره در حالی شروع شد که تنها دو عکس از شهید بزرگوار در آرشیو گردان وجود داشت. بنابراین فراخوان جمع آوری خاطرات مربوط به شهید حمید لریجانی در سایت گردان گذاشته شد.

http://www.ali-akbar.ir/%d8%ae%d8%a8%d8%b1/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af/5814/

 • در گام دوم؛ مصاحبه ای اختصاصی با خانواده شهید (پدر و مادر شهید) در استان تهران، منطقه حکیمیه، انجام شد. ضمن انجام این مصاحبه، تعداد زیادی از عکسهای شهید، وصیتنامه، زندگینامه، مقداری از دفترچه شعر شهید و متن مصاحبه تعدادی از دوستان شهید، جهت بارگذاری در سایت و تکمیل صفحه شهید، دریافت شد.

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%aa%da%a9%e2%80%8c%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/5900/

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%af%d9%84%e2%80%8c%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%84%d8%b1%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c/5865/

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d9%84%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-19-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/5862/

 

 

 

 •  هر روز 10 عکس به آلبوم تصاویر شهید در سایت، اضافه شد. سپس در طول مدت یادواره، صفحه شهید در صفحه ی اصلی سایت، سنجاق شد و مورد بازدید بیشتری قرار گرفت.

http://www.ali-akbar.ir/%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%84%d8%b1%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c/3449/

 

 

 

 • همچنین با استفاده از عکس مزار شهید که در شهرستان محلات قرار دارد و از خانواده ایشان دریافت گردید لینک مربوط به زیارت مجازی شهید بزرگوار نیز در طول مدت یادواره، ساخته و بالای صفحه اصلی سایت گردان علی اکبر، سنجاق شد و مورد بازدید علاقه مندان به شهید، زیارت شد.

http://www.ali-akbar.ir/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7/%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%84%d8%b1%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c/5918/

 

 

 

 • در گام بعدی؛ مصاحبه ای با جانباز مجید رضاییان در خصوص شهید لریجانی که از دوستان نزدیک ایشان بود، انجام گرفت و بر همین اساس، محتوایی آماده و بر روی سایت گردان قرار گرفت.

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%84%d8%b1%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9b-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%90-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7/5849/

 

 

 

 • گام بعد؛ مصاحبه با آقای حمید قاسمی؛ همرزم شهید لریجانی در محل دفتر گردان انجام شد و متن آن در سایت، بارگذاری شد.

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%b1/5878/

 

 

 

 • گام بعد؛ در گام بعد، مصاحبه ای با دوست و هم محل شهید لریجانی در دفتر گردان انجام شد و خاطرات بیان شده، طبق درخواست مصاحبه شونده، بدون ذکر نام ایشان، در سایت بارگذاری شد.

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%84/5988/

 

 • گام بعد؛ مصاحبه ای تلفنی با آقای ابوالفضل محمدی انجام شد و تعاریف ایشان از شهید حمید لریجانی در قالب یک متن، آماده و در سایت بارگذاری شد.

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d9%86%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d8%aa/5991/

 

 • گام بعد؛ مصاحبه های انجام شده در سالهای پیش در خصوص شهید بزرگوار حمید لریجانی، بازنویسی شد و در سایت قرار گرفت.

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1/6013/

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%db%8c/5895/

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d9%86%d8%a7%d8%ac%db%8c/5897/

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%ad%d8%ac%d9%88%d8%a8-%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af/5899/

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%85%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/5882/

 

 

 

 • گام بعد؛ در طول یادواره، آقای مصطفی بیات، از همرزمان در گردان علی اکبر، خاطره ای را در خصوص شهید لریجانی برای سایت ارسال نمودند که این خاطره هم در قالب متنی به انتشار درآمد.

http://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%81%da%a9%d8%b1/6008/

 

 

 • گام آخر؛ لینک مطالبی که در طول یادواره شهید لریجانی تهیه شد، در صفحه شخصی ایشان قرار گرفت.

در طول مدت یادواره، با 6 نفر مصاحبه انجام شد. 14 مطلب در ارتباط با شهید بر روی سایت گردان، بارگذاری شد و بیش از 100 عکس در آلبوم عکس ایشان بارگذاری شد.

هدف از برگزاری یادواره های مجازی در سایت؛ زنده کردن نام و یاد شهدای گردان علی اکبر و مرور خاطرات همرزمان در فضایی راحت، به دور از دغدغه های متعدد و فارغ از مشغله های بسیار برای حضور فیزیکی در مراسم یادبود است.

میزان بازدید از صفحه ی شهید حمید لریجانی افزایش چشمگیری داشت. همچنین میزان بازدید از مطالب مرتبط با شهید، بسیار بالا بود.

 

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن