با ما در ارتباط باشید : 09199726467

مراسم‌ها

گزارش یادواره مجازی شهید جواد رهبر دهقان

تیرماه 1399

 

به دنبال برگزاری یادواره های مجازی در سایت گردان حضرت علی اکبر صورت گرفت، در تیرماه 1399 نهمین یادواره ی مجازی نیز برگزار شد.

یادواره ی مجازی نهم برای شهید جواد رهبر دهقان، در سالروز عملیات کربلای 1 و شهادت ایشان برگزار شد.

 

جهت برگزاری این یادواره:

  • در گام اول؛ صفحه ی اختصاصی شهید بزرگوار؛ جواد رهبر دهقان، در سایت گردان، با استفاده از جستجو در آرشیو و همچنین مراجعه به خانواده شهید، تکمیل شد و گالری تصاویر، وصیتنامه، زندگینامه و خاطرات با موضوع شهید بزرگوار در صفحه ایشان بارگذاری شد و سپس در طول مدت یادواره، در صفحه‌ی اصلی سایت، سنجاق شد و مورد بازدید بیشتری قرار گرفت.

https://www.ali-akbar.ir/783/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/1471/%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86/

 

  • در گام بعدی؛ مطالب تولید شده درباره شهید جواد رهبر دهقان که پیش از این در سایت گردان علی اکبر منتشر شده بود، بازنشر داده شد.
  • گام بعد؛ انجام مصاحبه های اختصاصی با آقایان اکبر اسماعیلی، مجید رضاییان، ابوالفضل محمدی، ابوذر خدابین، مصطفی بابایی، محمود بابایی، علی کرمی، مجید ایزدیار، فضل الله ابراهیمی، علی عیسایی، اکبر نریمانی، افضلی، خرمجاه، عباس قربانی، سید رسول اعتصامی، محمد قورچیان، علی میررضی، زینب باقرصاد، نیلوفر رهبر دهقان، عباس رنجی، حمید پارسا و حجت زندیه بود که مطالب حاصل از این مصاحبه ها روی سایت گردان قرار گرفت.
  • تعدادی دیگر از عزیزان نیز ازجمله آقایان علی اصغر کوثری، حسین عادل خواه، خواهر همسر شهید جواد رهبر دهقان، سید علاءالدین میربزرگی، محمود روشن ماسوله و مهدی زمانیان، خاطرات خود در ارتباط با شهید جواد رهبر دهقان را جهت استفاده در یادواره برای سایت گردان، ارسال نمودند.

خاطرات این 30 نفر در قالب 38 مطلب در طول یادواره منتشر شد. همچنین همسر شهید جواد رهبر دهقان تعداد نزدیک به 400 عکس و نامه در اختیار خادمان گردان قرار داد که همگی اسکن شده و در سایت گردان، بارگذاری شد.

https://www.ali-akbar.ir/13300/%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/13229/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/5782/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%db%80-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-2/

https://www.ali-akbar.ir/17765/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d8%af%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/14164/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/13334/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1-2/

https://www.ali-akbar.ir/13321/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/13322/%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a8%da%a9%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/13310/%d9%87%d9%85%da%86%d9%88-%d9%82%d9%86%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/13301/%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3/

https://www.ali-akbar.ir/13302/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7-%da%86%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/13303/%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/13299/%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/13278/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/13275/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b4%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/13230/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/13228/%d9%86%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/13073/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82/

https://www.ali-akbar.ir/13075/%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/13064/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/13065/%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%90-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/13063/%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba/

https://www.ali-akbar.ir/13062/%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/13023/%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%87-%d8%b4%d9%88%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/12963/%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c%d9%90-%d8%b9%d8%b3%d9%84/

https://www.ali-akbar.ir/12611/%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/12965/%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa%da%af%d9%87-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d9%82/

https://www.ali-akbar.ir/12964/%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%a8%da%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/12785/%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/12784/%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/12656/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/12655/%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/12609/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/

https://www.ali-akbar.ir/12610/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%90-%d8%aa%d8%a3%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/12612/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%a2%d9%86%da%a9%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d8%b1%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/12608/%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/12603/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%90-%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/

https://www.ali-akbar.ir/12613/%d8%a7%d8%b2-61-%d8%aa%d8%a7-65-%d8%9b-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c-%db%8c%da%a9/

https://www.ali-akbar.ir/12626/%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%b4-%da%a9%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/12625/%d8%b3%d8%ae%d8%aa%db%8c%d9%90-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/12627/%d9%82%d8%af-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/12624/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/12604/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/6379/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%ad%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/4794/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-3-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c/

 

  • مشارکت فعال خانواده شهید جواد رهبر دهقان

در این یادواره، خانواده شهید جواد رهبر دهقان، مشارکت فعال داشته و از ابتدای یادواره، با خادمان گردان، همراهی نمودند و خاطرات و نامه ها و عکسهای ارزشمند خود را در اختیار آنها قرار دادند.

همچنین همسر، خواهر و دختر شهید جواد رهبر دهقان، با ارسال پیامهای محبت آمیز و تقدیر از خادمان گردان جهت برگزاری یادواره، شوق و انگیزه ای صدچندان به آنها داده و خستگی یک هفته کار شبانه روزی را از آنها زدودند.

پیام همسر شهید جواد رهبر دهقان

پیام دختر شهید جواد رهبر دهقان

پیام خواهر شهید جواد رهبر دهقان

 

از موارد حائز اهمیت در این یادواره، تعریف قالب جدید سایت در طول مدت یادواره بود که به همت خادمان فنی سایت، انجام گرفت.

به دلیل استقبال گسترده و همچنین درخواست خانواده شهید و همرزمان، یادواره 2 روز دیگر تمدید شد.

در پایان یادواره، لینک گزارش یادواره در صفحه شهید و همچنین در سایت گردان علی اکبر قرار گرفت.

 

یادآور می شود که هدف از برگزاری یادواره های مجازی در سایت؛ زنده کردن نام و یاد شهدای گردان علی اکبر و مرور خاطرات همرزمان در فضایی راحت، به دور از دغدغه های متعدد و فارغ از مشغله های بسیار برای حضور فیزیکی در مراسم یادبود است.

در طول مدت یادواره، میزان بازدید از صفحه شهید جواد رهبر دهقان و مطالبی که مرتبط با ایشان بود بسیار زیاد بود.

 

میزان مشارکت در طول 10 روز برگزاری یادواره بیش از 3250 بازدید بوده است.

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن